Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (anyagok, eszközök)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PB10079

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Alom-táp beszerzés 7 részajánlati körben
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PB10079

Ajánlattételi határidő: 2019. augusztus 27 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Keretszerződés tervezetten 1 éves időtartamra kötődik ,de az eseti lehívások tervezett szállítási ideje a megrendelésektől számított 2 hét

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylés tárgya:Alom-táp beszerzés 7 részajánlati körben

Az egyetemi egységek részére történő kísérleti állatok tartásához szükséges alom és táp beszerzése eseti lehívások szerint. A megadott részletes műszaki specifikációt a csatolt word dokumentum tartalmazza.

Igényelt mennyiség: A tényleges mennyiség a szerződéses időszak alatt nem tervezhető (állatállomány változása, és tárolási kapacitási problémák miatt), a lehívások az egyetemi egységek igénylései alapján készített eseti megrendelők szerint történnek, a specifikációs táblázatban feltüntetett termékek közül.

Teljesítés helye/számlakiküldési cím : a megrendeléstől számított 14 munkanapon belül az Ajánlatkérő által megküldött megrendelésben megjelölt helyszínre. A szállítási költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell.


Az ajánlatkérő, mint Megrendelő és a nyertes ajánlattevő, mint Szállító között szállítási keretszerződés jön létre 12 hónapos időtartamra, mely idő alatt az egyetemi egységek/intézmények eseti igényei alapján történnek a lehívások. A lehívásoknak minimum vagy maximum mennyiségi korlátja nincs. A szállítási címek az egyetem központi weboldálán megtalálhatóak, illetve minden eseti megrendelés tartalmazni fogja azt.


Fontos! A nettó ajánlati árakat a keretszerződés teljes időtartama alatt köteles tartani az Ajánlattevő!


A Szállítónak vállalnia kell, hogy eseti lehívásonként a megrendeléstől számított 14 munkanapon belül teljesít a megadott szállítási címre (eseti megrendeléseken szereplő címre).

 

Részletes terméklista: lásd csatolt melléklet

Az ajánlattételi felhíváshoz csatolt táblázat(EXCEL) kitöltése és az ajánlathoz való csatolása az érvényes ajánlattétel elsődleges feltétele!

Az ajánlattételi táblázatot a megadott formában (oszlopok, sorok) kell kitölteni. Az ajánlattételi táblázatba nem lehet további sorokat, oszlopokat beszúrni, illetőleg a megadottakat törölni.

A TÁBLÁZATNAK AZON SORAIT SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI AMELYIK RÉSZAJÁNLATI KÖRRE KÍVÁNNAK AJÁNLATOT ADNI! A táblázaton felül várjuk ajánlataikat is, mely tartalmazza a kiajánlott termékeiket és részletes műszaki leírásaikat.

 

A nyertes ajánlattevőnek az egyes megrendeléseket értékhatártól és mennyiségtől függetlenül kötelessége kiszállítani az eseti lehívásokat tartalmazó megrendelésben rögzített szállítási címre.


Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban tervezett mennyiségre illetve kiszerelésre adjon be ajánlatot, helyettesítő termékekre benyújtott ajánlatokat nem tudunk elfogadni.


Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban szereplő esetleges gyártmányra, eredetre, kiszerlésre való hivatkozás a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, a tanszékek, intézetek korábbi évek tapasztalatainak alapján, ezen termékek felelnek meg a minőségi elvárásoknak. Továbbá a táblázat kialakítása, és az ajánlati árak megadásának elvárásai az ajánlatok érdemi összehasonlítása végett történt-

 

Az ajánlattételi táblázatnak tehát ki kell tölteni hiánytalanul a következő oszlopait (annak valamennyi celláját) azokban a részajánlati körökben, melyre ajánlatot kívánnak benyújtani:

-nettó egységár

-nettó ár mennyiségi egységekre kalkulálva (nettó ár mindösszesen)

- bruttó ár mennyiségi egységekre kalkulálva(bruttó ár mindösszesen)

A tételekhez tartozó árakat magyar forintban kell megadni.


Az ajánlattevők által megajánlott, illetőleg leszállításra kerülő termékeknek meg kell felelniük az ajánlattétel, illetőleg a szállítás napján érvényes valamennyi szabványnak, jogszabályi előírásnak, I. osztályú minőségűnek kell lenniük, mentesnek mindenfajta hibától.


Ajánlatkérő az ajánlattételi táblázatban meghatározott kiszerelési egységekkel kapcsolatosan az alábbi előírást teszi: az Ajánlatkérő általánosságban előírja, hogy az ajánlattevőknek az ajánlattételi táblázatban a „termékek megnevezése, leírásá”-nál megadott kiszerelési egységektől eltérni nem lehet, nem lehet más kiszerelési egységben az adott termékre vonatkozóan ajánlatot tenni.


Az ajánlattételi táblázatban meghatározott kiszerelési egységeknek szakmai, funkcionális indokai vannak. A kiszerelési egységek meghatározásakor az előzőeken túlmenően figyelembe vételre került az intézmények és telephelyeik tárolási kapacitása is.

 

A Szállítónak a termékeket becsomagolva, a szállítási módjának megfelelő csomagolásban kell leszállítania. A termékek csomagolását az ajánlattételi táblázatban meghatározott mennyiségi egységeken túlmenően nem lehet megbontani és esetlegesen ily módon az adott terméket az intézmények között szétosztani.

 

Beszerzési szempontból az ajánlatok összehasonlíthatósága abban az esetben biztosítható, ha valamennyi ajánlattevő ugyanolyan kiszerelési egységben tesz ajánlatot az adott termékre vonatkozóan.

 

Ajánlatkérő a dokumentáció összeállítása során leellenőrizte, hogy az adott kiszerelési egységben a termékek forgalomban vannak-e. Miután a gyártók a termékeket, illetőleg azok kiszerelési egységét folyamatosan változtatják, előfordulhat, hogy az ajánlattételkor az adott termék nincs kínálatban- Amennyiben ajánlattevő szerint az ajánlattételi táblázatban megadott kiszerelési egységben sem a megnevezett termék nincs forgalomban, úgy az ajánlattételi határidő lejárta előtt jelezze, hogy konkrétan mely termék esetében nem lehetséges sem a megnevezett termékre, sem azzal egyenértékű termékre az ajánlattételi táblázatban megadott kiszerelési egységben ajánlatot tenni és – a megajánlani kívánt kiszerelési egységet megadva – kérjen kiegészítő tájékoztatást.


Fontos! Nyertes ajánlattevőnek feladata a keretszerződés terhére történő lehívások alkalmával küldött eseti megrendelőkről szóló nyilvántartása és igény esetén az egyetem részére adatszolgáltatás biztosítása a keretszerződésterhére történő lehívások összegéről.


 

Letölthető állományok:
2.sz. melléklet - Pályázati lista.docx
alom_táp_beszerzés_specifikáció.docx
Specifikáció 7.részajánlati alap.xlsx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Fizetési mód: utólagosan, átutalással a szállítástól számított 30 napon belül

 

A felsorolt termékekre külön-külön részajánlati körönként tehető ajánlat. Ebben az esetben a részajánlati körökön belül minden egyes tételre érvényes ajánlatot kell benyújtani.

Egyszerre több részajánlati körre benyújtott ajánlat esetén, kérjük a részajánlati köröket megnevezni, azokat elkülöníteni és az ajánlati árat részajánlati körönként összesíteni.


Az ajánlatkérő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az ajánlattevő részére, az ajánlat végösszegének tartalmaznia kell az összes adó, illeték, a teljesítés helyére való szállítási és egyéb járulékos költségeket, továbbá minden olyan vámos, adót és egyéb illetéket, amely az ajánlattevőnél felmerül, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

 

Az ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem egységei részére az EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló alom és táp beszerzései esetében a jelen eljárást alkalmazni, amennyiben a részajánlati körben a pályázati elszámoláshoz szükséges érvényes ajánlatok rendelkezésre állnak. Pályázati lista (EFOP, KEHOP, GINOP) csatolva mellékletként a specifikációs táblázat mellé.

 

"Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 15 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz."


Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban tervezett mennyiségekre illetve kiszerelésre adjon be ajánlatot, helyettesítő termékekre benyújtott ajánlatokat nem tudunk elfogadni.


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.


Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére (csabai.aniko@gmf.u-szeged.hu) is küldjék meg!

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető SZTE BI Beszerzési Iroda, tel: +36 (62) 545-034, +36 (62) 544-000/5034

email: szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.