2019. September 22., Sunday

Dictionary

Everyday Expressions

English Hungarian Pronunciation
Hello Hello Hello
Good morning! Jó reggelt! You raig-gailt
Good evening! Jó estét! You esh-tayt
Good night! Jó éjszakát! You ez-sa-kaat
Good bye! Viszontlátásra! Vee-sont-laa-taash-roh
Yes Igen Ee-ghen
No Nem Nem
I know. Tudom. Toodom
I don’t know. Nem tudom. Nem toodom
Do you speak English? Beszél angolul? Be-sail on-gow-lool
Please! Kérem! Kay-rem
Great! Nagyszerű! Nodj-seh-rooh
I don't speak Hungarian. Nem beszélek magyarul. Nem beh-sailek mod-yor-ool
I only speak a little Hungarian. Csak egy kicsit beszélek magyarul. Chok edj kee-cheet beh-sailek modj-yor-oohl
Thany you very much! Köszönöm szépen! Kö-sö-nöm say-pen
No, thank you! Nem, köszönöm! Nem, kö-sö-nöm
Excuse me/Sorry! Bocsásson meg! Bow-chaash-shon-megh
What is this called in Hungarian? Hogy hívják ezt magyarul? Hodj heev-yaak est mod-yor-ool?

Meeting People

English Hungarian Pronunciation
My name is… Az én nevem… Oz ain neh-vem...
What’s your name? Mi az Ön neve? Mee oz ön neh-veh?
Are you Hungarian? Ön magyar? Ön modjor?
How are you? Hogy van? Hodj von?
This is… Bemutatom… Beh-moot-otom
Nice to meet you! Örülök, hogy megismerhetem! Öroo-lök, hodj meg-ismer-hetem!

Shop Talk

English Hungarian Pronunciation
I’m just looking. Csak nézegetek. Chok naizeh-ghetek
How much is this/that? Mennyibe kerül ez/az? Men-yee-beh ke-rool es/os?
I’d like that, please. Azt kérem. Ost kairem
Thank you very much! Köszönöm szépen! Kö-sö-nöm saipen
That’s enough, thank you! Köszönöm, ennyi elég! Kö-sö-nöm, enjee elaig
More, please! Még kérek! Maig kairek
That’s fine. Ez pont jó lesz. Es pont yow less
I won’t take it, thank you. Köszönöm, de nem kérem. Kö-sö-nöm, deh nem kairem
What is this called in Hungarian? Hogy hívják ezt magyarul? Hodj heev-yaak est modyor-ool
Do you take credit cards? Elfogadnak hitelkártyát? Elfogod-nok heetel-kortjaat?
Decagramme Deka Dey-kah
Kilogramm Kiló Kee-low
Litre Liter Lee-ter


Health/At the doctor

English Hungarian Pronunciation
What time does the doctor arrive? Mikor jön meg az orvos? Meekor, yön megh oz orwvosh?
I have pain in my... Fáj a… Faay aw…
...adbomen ...hasam Hoshom
...arm ...karom Ko-rowm
...back ...hátam Haah-tom
...ear ...fülem Foo-lem
...eye ...szemem Semem
...head ...fejem Fe-yem
...leg ...lábam Laa-bam
...neck ...nyakam Njok-om
...shoulder ...vállam Vaal-om
...throat ...torkom Towr-kowm
I have a toothache. Fáj a fogam. Faay aw fow-gom
I’m ill. Beteg vagyok. Be-tegh vo-djok
Asthmatic Asztmás Ost-maash
Allergic to Allergiás Ol-ler-ghee-aash
Diabetic Cukorbeteg Tsoo-kowr-betegh
I take….regularly. Rendszeresen szedem… Rend-sereh-shen sedem...
Take this... Ezt szedje… Est sed-yeh…

Public Transport

English Hungarian Pronunciation
Is this the train/bus to Szeged? Ez a vonat/busz meg Szegedre? Ez aw vow-not/boos medj Szegh-ed-reh?
Where can I get a taxi? Hol kapok taxit? Hol kopok tok-seet?
What time does the train/bus arrive? Mikor érkezik a vonat/busz? Mee-kowr air-keh-zik aw vow-not/boos?
A round-trip Retúrjegy Reh-toor-yedj
A single Csak oda Chok owd-oh
Do I have to change? Nem kell átszállnom? Nem kel aat-saal-nom?
First class Első osztály El-shöh ost-aay
Second class Másodosztály Maashod-ost-aay

Days and Months

English Hungarian Pronunciation
Monday Hétfő Hait-föh
Tuesday Kedd Kedd
Wednesday Szerda Ser-doh
Thursday Csütörtök Choot-ör-tök
Friday Péntek Pain-tek
Saturday Szombat Som-bot
Sunday Vasárnap Vosh-aar-nop
Today Ma Moh
Tomorrow Holnap Hol-nop
Tonight Ma este Moh esh-teh
January Január Yon-ooh-aar
February Február Feb-rooh-aar
March Március Maar-tsee-oosh
April Április Aap-ree-lish
May Május Maay-oosh
June Június Yoon-eeh-oosh
July Július Yool-yoosh
August Augusztus Ah-ooh-goos-toosh
September Szeptember Sep-tem-ber
October Október Ok-tow-ber
November November Noh-vem-ber
December December Deh-tsem-ber

icon_pdf Download the dictionary in PDF

SZTE Experience


amin-alawar2Amin Alawar - Faculty of Science and Informatics - Biology (PhD)

Being awarded the Stipendium Hungaricum scholarship, I came from Lebanon to Szeged. Student life here is astonishing; I simply adore being a student at SZTE. A variety of foreign scholars, and young people have arrived here from all corners of the world. After having finished with academic work at the lab, there is still time for relaxing. The town itself is also impressive – my favourite place is Széchenyi tér.


Nazrin_BakirovaNazrin Bakirova- International Economy and Business

I came from a city where young women have recently successfully fought against the mentality that had not allowed them to go to study abroad.5 years ago families were extremely protective over their daughters, but nowadays it has been changed into a new perception which allows girls to have the freedom to choose their way of life: career and personal development.

More...