SZTE Info

Ősszel is folytatódik a Szabadegyetem-Szeged

Szep­tem­ber 16-án Szat­máry Kár­oly 2009 – A csil­la­gá­szat nem­zet­kö­zi éve, boly­gók fel­fe­de­zé­se más csil­la­gok kö­rül cí­mű elő­adá­sá­val in­dul a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged elő­adás-so­ro­za­ta, mely a Min­den­tu­dás Egye­te­me Sze­ged utó­da­ként eb­ben a fél­év­ben a kilencedik sze­mesz­te­rénél tart.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az el­ső rendezvény, Szat­máry Kár­oly csil­la­gá­szat­ról szó­ló elő­adá­sa lesz a száz­egye­dik est a programsorozatban – tud­tuk meg Rácz Bé­lá­tól, az SZTE rek­torhe­lyettesétől.
Az el­múlt évek­ben is szá­mos egye­te­mis­ta hall­gat­hat­ta a Sza­bad­egye­tem elő­adá­sa­it, idén sincs ez más­képp. Öt­száz hall­ga­tó ve­he­ti fel a kur­zust mint sza­ba­don vá­laszt­ha­tó tár­gyat az egye­tem ös­­szes ka­rá­ról, és még en­nél jó­val töb­ben néz­he­tik meg az elő­adá­so­kat a te­le­ví­zi­ó­ban és az egye­te­mi hon­la­pon.

szabadegyetem
A Szabadegyetem – Szeged előadásai rendre telt ház előtt zajlanak. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­baA tan­tárgy tel­je­sí­té­sé­nek fel­té­te­le, hogy a 12 elő­adás­ból leg­alább 8 órán részt ve­gye­nek a di­á­kok, és a jobb ered­mény ér­de­ké­ben tesz­te­ket is tölt­het­nek. Bár a „kel­l” és „kö­te­le­ző” szót so­kan nem sze­re­tik az egye­te­mis­ták kö­zül, eb­ben a fél­év­ben biz­to­san nem fog­ják érez­ni a „mu­száj” sú­lyát, ha el­men­nek az órá­ra, mi­vel a prog­ram iz­gal­mas té­má­kat és sok­ré­tű elő­adá­so­kat vo­nul­tat fel, amely egy­faj­ta cél­ki­tű­zés is, nyi­lat­koz­za Rácz Bé­la: „Ar­ra tö­rek­szünk, hogy egy ilyen na­gyon sok­ol­da­lú egye­tem va­ló­ban rend­kí­vül sok­szí­nű sze­mesz­tert tud­jon biz­to­sí­ta­ni a hall­ga­tók­nak.”
Az idei fél­év abból a szem­pont­ból is kü­lön­le­ges, hogy az egye­te­mi ok­ta­tók mel­lett a hall­ga­tók is kép­vi­sel­te­tik ma­gu­kat. A ti­zen­két elő­adás­ból négy al­ka­lom­mal ta­lál­koz­ha­tunk a di­ák­kö­ri kon­fe­ren­cia nyer­te­se­i­vel. „En­nek a mos­ta­ni sze­mesz­ter­nek a leg­fon­to­sabb új­don­sá­ga, hogy mi­u­tán 2009-ben az Or­szá­gos Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­ci­án a sze­ge­di hall­ga­tók ilyen jól sze­re­pel­tek, ezért szá­mo­san kö­zü­lük elő­adást fog­nak tar­ta­ni. A hall­ga­tó­ság meg­is­mer­ked­het ezek­nek a di­á­kok­nak az or­szá­go­san nagy­ra ér­té­kelt mun­ká­já­val” – mond­ja a rek­torhe­lyettes.
A ti­zen­két al­ka­lom­mal ti­zen­négy elő­adó ku­ta­tá­si ered­mé­nye­it, mun­ká­ját is­mer­het­jük meg. Olyan ér­de­kes té­mák je­len­nek meg a ter­mé­szet­tu­do­mány-or­vos­tu­do­mány kö­ré­ből, mint a gén­csen­de­sí­tés ta­nul­má­nyo­zá­sa, a ve­szé­lyes anya­gok a kör­nye­ze­tünk­ben, a tró­pu­si me­di­ci­nák, vagy az arc-áll­csont se­bé­szet. Ter­mé­sze­te­sen a böl­csé­szet­tu­do­mány és a mű­vé­szet sem hi­á­nyoz­hat ez elő­adás-so­ro­zat­ból, így meg­is­mer­het­jük az ut­ca mű­vé­sze­tét, rá­lát­ha­tunk a ten­ge­ri tak­ti­ka fej­lő­dé­sé­re az an­gol-hol­land há­bo­rúk­ban, s ér­tel­mez­het­jük Arany ké­sei bal­la­dá­it. Lát­ha­tó­an na­gyon szé­les a te­ma­ti­ka, így a di­á­kok az elő­adá­sok lá­to­ga­tá­sá­val rá­lá­tást kap­nak az ál­ta­luk hall­ga­tot­tak­tól el­té­rő tu­do­mány­te­rü­le­tek­re is. „Úgy gon­do­lom, hogy az ér­tel­mi­ség lét­fel­té­te­le, hogy sok min­dent tud­jon a vi­lág­ról, és nem­csak a sa­ját szak­má­já­ban pró­bál­jon mű­ve­lőd­ni, ha­nem tény­leg le­gyen ki­te­kin­té­se tel­je­sen más gon­dol­ko­dás­mód­ra, más vi­lág­ra” – mond­ja Rácz Bé­la.
Az elő­adá­sok a hall­ga­tó­kon kí­vül Sze­ged vá­ros la­kos­sá­gá­nak is szól­nak, hi­szen ők is fi­gye­lem­mel kí­sé­rik a Sza­bad­egye­tem elő­adá­sa­it, és – mint ki­de­rült – a kö­zön­ség nem­csak is­me­ri, ha­nem na­gyon sze­re­ti is ezt a prog­ra­mot. A Vá­ro­si Te­le­ví­zió Sze­ged mű­so­rai kö­zül – ha a Hír­adót nem szá­mol­juk – ez a leg­nép­sze­rűbb adás.

A félév részletes programja ITT olvasható.

Tóth Bog­lár­ka

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2019. január 09.

SZEM_2018_dekanok_nyito

Mi a szegedi egyetem küldetése? A 2000-ben született 12 karú szegedi universitas kari vezetőinek válaszai az SZTE honlapján a Pillanatfölvétel a dékánoktól interjúsorozatban olvashatóak. Ezekre épül a Szegedi Egyetem Magazin alábbi összeállítása, amely az SZTE 12 karának hasonlóságait, az összetartó és előre vivő erőket villantja föl.

SZTEtelevízió

2018. szeptember 14.

tanevnyito_2018

A nemzeti hagyományok ápolásának jelentőségéről és az értelmiséggé válás összetettségéről is szó esett a hazai felsőoktatási intézmények 2018-2019. tanévét megnyitó, a Szegedi Tudományegyetemen rendezett ünnepségen. Az SZTE új rektora, a kormány két képviselője és Szeged polgármestere köszöntötte az elsőéves hallgatókat.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • május 20.
  18:00 - 19:00
  Születni kell a vezetésre vagy az tanulható? Ha születni kell rá, miért tanítjuk? Mi teszi sikeressé a 21. század vezetőit? Mit üzen Dzsingisz kán és Steve Jobs a ma vezetőinek? Mi a vezetés felelőssége? Mi a morál, az etika szerepe a vezetésben? Mit hoz a jövő, hogyan alkalmazkodik a változáshoz a (tudás)társadalom? Hogyan alakítja a munka és az iskola világát, mindennapi életünket az AI (mesterséges intelligencia), a VR (virtuális valóság), az AR (kiterjesztett valóság) és az 5G? Izgalmas kérdések, hiteles válaszok - vendégünk dr. Baráth Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézetének igazgatója!
 • május 20.
  18:30 - 19:30
  Joe Vitone-nal Kis Péter beszélget a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeumban is kiállított képeiről. "Joe Vitone 'Családi felvételek: Portrék az amerikai rozsdaövezetből' című sorozata az alkotó az ohiói Akronben és környékén élő családtagjairól készült. Az 1998 óta készülő anyag az amerikai rozsdaövezet (az USA észak-keleti, egykori nagyipari régiója) munkásosztálybeli közösségeiben élők személyes kapcsolatainak alakulását dokumentálja. Vitone a képeket nyári látogatásai alkalmával készíti, és olyan családi ünnepekkel, házasélettel, válással, függőséggel, munkanélküliséggel vagy gyermekszületéssel kapcsolatos pillanatokat örökít meg, melyek az egész országban részei a családi életnek." (Theresa Bembnister, segédkurátor, Akron Művészeti Múzeum) Joe Vitone dokumentarista fotóművész és oktató a texasi Austin városából. Művei főként nagyformátumú portrék és az Egyesült Államokban készült tájképek, panorámaképein pedig különböző kultúrák hagyományait vizsgálja. Hagyományos és digitális fotográfiával, illetve elektronikus médiával kapcsolatos kurzusokat tart a St. Edwards Egyetemen. Elnyerte a National Endowment for the Arts ösztöndíját, Fulbright-ösztöndíjasként pedig Costa Ricában dolgozott egy családi gazdálkodással kapcsolatos projekten. Számos kiállítása volt többek között a New York University-n, a Limában található Perui-Észak-amerikai Kulturális Intézetben, a portlandi Oregon Fotóművészeti Központban és a Houstoni Fotográfiai Központban. Fotói részét képezik a Clevelandi Művészeti Múzeum, a Kreatív Fotográfiáért Központ, a Houstoni Szépművészeti Múzeum és a Smithsonian Intézet Amerikai Történelem Múzeuma gyűjteményének. American Corner fotópályázata: Parafrázis Fotópályázat / Paraphrase Photo Contest https://www.facebook.com/events/856167818100087/
 • május 21.
  14:00 - 18:00
  A SZTE BTK Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék a Bonni Egyetem Médiatudományi Tanszékével közösen nemzetközi workshopot szervez május 21-én Screen Cultures címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 • május 21.
  17:00 - 18:00
  Pászka Imre professzorral, a SZAB Szociológiai Munkabizottság alapító elnökével 70. születésnapja és készülő kötete kapcsán beszélget Jancsák Csaba a SZAB Szociológiai Munkabizottság elnöke és Dávid Benjámin hallgató.
 • május 21.
  19:30 - 20:30
  A Bharatanatyam Dél-India klasszikus tánca, amely leszármazottja a több évezredes múltra visszatekintő templomi táncosnők, a dévadászik művészetének. A 20. században a Bharatanatyam színpadi műfajjá vált. A táncos a zene, tánc, színészet és költészet egységét hivatott megidézni, hogy ezzel spirituális magasságokba emelje nézőjét és önmagát. Subhashini Goda indiai származású táncművész, tánctanár; Erasmus Mundus – Choreomundus ösztöndíjat nyert táncelmélet és -gyakorlat, illetve kulturális örökség témakörben, jelenleg az SZTE BTK Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszéken folytatja tanulmányait. Egyéni táncelőadások, valamint csoportos tradicionális és kortárs táncdrámák kimagasló előadója és alkotója. Többszörös szakmai elismerésben részesült: 2013-ban és 2014-ben legjobb előadói díjat, valamint kiváló táncművész minősítést kapott. A Kala Sangam Tánccsoport 2003 óta működik Szegeden. A tánccsoport vezetője, Kiss Tímea Somi Panninál kezdte, majd Indiában folytatta tanulmányait Anuradha Shinde tanárnőnél és Adyar K. Lakshman táncmesternél. Tanítványaival számos fellépésen, fesztiválon vettek részt, adtak önálló táncestet. A fellépők csoportos és szóló tánckoreográfiákat adnak elő, mely alkalmon az összes tánccsoport megmutatja magát, magyar és indiai származású tanítványok egyaránt. Belépőjegy elővételben és SZTE diákigazolvánnyal 990 Ft, a rendezvény napján 1300 Ft