SZTE Info

Bemutatkoznak a Szegedi Tudományegyetem vezetői

A Szegedi Tudományegyetem vezetése megújult a 2014-2015. tanévben. Az SZTE vezetőinek szakmai életútja alább olvasható.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora

 

Szabo Gabor Rektor2015
Szabó Gábor
Szabó Gábor 1954-ben született, fizikusdiplomáját a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerezte. 2010-ben választották a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává. Az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék kutatójaként a lézer a fő érdeklődési területe. Többek között fotoakusztikus spektroszkópival, femtoszekundumos impulzusok előállításával, nemlineáris optikával, a lézerek orvosi alkalmazásával foglalkozik. A szegedi úgynevezett „szuperlézeres” kutatóközpont, az ELI létrehozásának elsőszámú szorgalmazója és támogatója. 1460 hivatkozási számmal dicsekedhet, összesített impakt faktora: 251,688, miközben nevéhez 11 magyar, 5 egyesült államokbeli és 3 német szabadalom kötődik. A szegedi egyetem kutatójaként és népszerű oktatójaként 8–10 évente újabb és újabb területen próbálta ki magát. Így például németországi és amerikai egyetemek vendégprofesszora volt. Számos közéleti és szakmai megbízatása közül szakmai törekvéseit leginkább az jelzi, hogy kutatás-fejlesztési helyettes államtitkári feladatot vállalt 2000-2002 között, 2007 óta a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, az SZTE számos kutatási és ipari projektjében vett és vesz részt. A szegedi egyetemen többféle tisztséget is betöltött. Például volt intézetigazgató, 2007 óta pedig a Fizikai Doktori Iskola vezetője. Először 2010-ben, majd 2014-ben ismét a Szegedi Tudományegyetem rektorává választották. Díjai közül kiemelkedik az MTA Akadémiai Díj (2000), a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, valamint a Pro Urbe Díj Szeged (2009). Rektorként legfontosabb feladatának azt tartja, hogy a szegedi universitas a hazai felsőoktatás egyik zászlóshajójaként a nemzetközi térben is erősítse kutatóegyetemi pozícióját. További információ

 


Devecz Miklós, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja

 

Kancellar_1
Devecz Miklós
Devecz Miklós 1956-ban született, villamosmérnöki diplomáját a lengyelországi Wrocławi Műszaki Egyetemen szerezte, majd M.B.A. tanulmányokat zárt a Budapesti Műszaki Egyetemen. Felsővezetői tapasztalatokat szerzett az elmúlt 25 évben – egymástól eltérő ágazatokban (például közlekedési és elektronikai cégeknél), különböző tulajdonosi struktúrákban (például multinacionális és magyar állami nagyvállalatnál), nemzetközi szinten (például Líbiától kezdve Kínán át a Cseh Köztársaságig), különböző szervezeti kultúrákban (például az amerikai és az arab vezetési modellt alkalmazva), a szervezetfejlődés eltérő szintjein lévő munkahelyeken. Különböző vezetői posztokon dolgozott – többek között – a Flextronics International Kft.-nél (1995-2005), a MÁV Zrt.-nél (2005-2007). 2014 végéig a ZTE FC Zrt. és a ZTE-Sportszolgáltató Kft. vezetőjeként, valamint a Hammel and Hochreiter Tanácsadó cégnél tevékenykedett. Felsővezetői feladatai között szerepelt – többek között – az átvilágítás és változásmenedzsment, a kultúra- és szemléletváltás, a fenntartható fejlődést és fejlesztést megalapozó működési struktúra kidolgozása és működtetése. Az oktatáshoz kötődően részt vett Zalaegerszegen a mechatronikai mérnöki képzés, illetve a duális képzés kialakításában. Elismerései közül kiemelkedik a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (2005), valamint a Pro Urbe Zalaegerszeg Díj (2012). Kancellárként csapatban gondolkodva és tevékenykedve kíván hozzáhárulni ahhoz, hogy költséghatékonyan működő, folyamataiban optimalizált, menedzsment szemlélettel vezetett, transzparens intézményként még sikeresebb legyen a Szegedi Tudományegyetem.További információ

 

 

Karsai Krisztina, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese

 

Karsai Krisztina
Karsai Krisztina

Karsai Krisztina 1972-ben született, jogász diplomáját a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerezte. A Szegedi Tudományegyetem Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékének vezetője. Egyetemi tanárként az európai büntetőjoghoz kapcsolódnak kutatási területei. Foglalkozik – többek között – büntetőjogi dogmatikával, a fogyasztóvédelem büntetőjogi aspektusaival, gazdasági és közlekedési bűncselekményekhez is kötődő büntetőjogi alapelvekkel. Szakmai karrierjének fontos állomásait jelentik a külföldi egyetemi kutatóutak (Bonntól Poznanon és Bécsen át Tübingenig), a Humboldt ösztöndíj (Justus-Liebig Egyetem, Giessen), valamint a nagyváradi és isztambuli vendégprofesszorság. Tudományos publikációra a független hivatkozások száma 236, Hirsch indexe: 8, több kutatási projektben is részt vett és vesz. Az SZTE Állam és Jogtudományi kar népszerű oktatója, a – többek között – a szabadidő hasznos eltöltését is célzó Licit Akadémia kezdeményezője. Az SZTE ÁJTK közkapcsolati dékánhelyetteseként (2009-2013) sokat tett a kar képzéseinek nemzetköziesítéséért, a kommunikáció fejlesztéséért. Elismerései közül kiemelkedik a Cesare Beccaria Award (2007), Bolyai ösztöndíj (2011-2013) és a Csada László díj (2014). Az SZTE oktatási rektorhelyetteseként feladatának tekinti a képzés szükség szerinti fejlesztését, a hallgatóknak nyújtott szolgáltatások korszerűsítését.

További információ

 

 

Kemény Lajos, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese

 

Prof_Kemeny_Lajos1
Kemény Lajos

Kemény Lajos 1959-ben született, orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte. A Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika vezetője. Egyetemi tanárként tudományos érdeklődése homlokterében a bőr immunrendszere, a gyulladásos bőrbetegségek patogenézise, a fotodermatológia áll. Kutatói munkájához kapcsolódóan nyert Humboldt-ösztöndíjat a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem Bőrklinikájára (1990-1991). Nagy számú tudományos közleményére a független hivatkozások száma: 3627, összesített imapkt faktora: 606, Hirsch indexe: 36. Közel száz kutatási és ipari projekt megvalósításába kapcsolódott be, 14 megadott szabadalommal rendelkezik. Szakmai megbízatásai közül jelentős, hogy a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke volt (2008-2010), a Magyar Immunológiai Társaság elnöke (2010 óta), az European Academy of Dermatology and Venerology vezetőségi tagja (2012 óta). Díjai közül kiemelkedik az Akadémiai Díj (2010), a Széchenyi István ösztöndíj (2001-2002), Az SZTE Általános Orvostudományi Kar dékánhelyetteseként (2006-2014) sokat tett a kutatómunka koordinálásáért. Az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyetteseként a kutatóegyetemi rang erősítéséért, a pályázati aktivitás és eredményesség növeléséért kíván lépéseket tenni.

További információ

 

 

Martinek Tamás, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese

 

Martinek_Tamas_allo1
Martinek Tamás

Martinek Tamás 1973-ban született, okleveles vegyész végzettségét kitüntetéssel szerezte meg a Szegedi Tudományegyetemen, majd közgazdasági szakoklevéllel záruló tanulmányokat is folytatott. Az MTA doktora címet 2013-ban nyerte el, és az SZTE egyik legfiatalabb professzoraként kapott kinevezést 2014-ben. Jelenleg intézetvezető az SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézetében. Ipari tapasztalatokat követően az SZTE K+F Projektiroda vezetőjeként is dolgozott. Tudományos karrierjét az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézetében alapozta meg. Ausztriai és skóciai tanulmányútjai tapasztalatait is hasznosítva oktatóként a gyógyszerész alapképzésben vesz részt, kiemelten kezeli a tehetséggondozást. Kutatóként érdeklődési körébe tartozik a gyógyszerkutatási és hatóanyagtervezési módszerek fejlesztése, továbbá a foldamerek szintézise, szerkezet vizsgálata és biológiai alkalmazásaik, illetve a bioaktív molekulák molekulaszerkezeti és kémiai tulajdonságainak a vizsgálata. Tudományos közleményeinek független idézési száma: 1276, kumulatív impakt faktora 273.98, Hirsch-indexe: 25. Gazdag projektvezetői tapasztalatokkal rendelkezik, az SZTE kutatói közül elsőként nyert támogatást az MTA Lendület programjában. Díjai közül kiemelkedik a kétszer is elnyert MTA Bolyai kutatási ösztöndíj és az Oláh György díj (2013). Az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyetteseként át kívánja hangszerelni az egyetemi marketinget, korszerűsítené a kiadói tevékenységet.

További információNagy Katalin, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektori főmegbízottja

 

Prof_Dr_Nagy_Katalin_20150109_01
Nagy Katalin

Nagy Katalin 1958-ban született, fogorvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte summa cum laude eredménnyel. Klinikai orvosi és oktatói pályafutását a szegedi egyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján kezdte. Járt vendégoktatóként – többek között – Tübingenben, kutatói ösztöndíjasként Londonban, vezető egyetemi oktatóként Portugáliától kezdve Franciaországon át az Amerikai Egyesült Államokig. Magyar, angol és német nyelven is oktat, a tehetséggondozást kiemelten kezeli. Az SZTE Fogorvostudományi Kar dékánjaként érdemeket szerzett a „legifjabb kar” presztízsének növeléséért. Tudományos érdeklődése a speciális kórképek esetén alkalmazható fogászati implantológiára irányul, de foglalkozik orális onkológiával, a dohányzásnak és az alkoholnak a szájüregi daganatok kialakulásában játszott szerepével is. Publikációinak független idézési száma: 300, kumulatív impakt faktora 74,1. A tudományos társaságokban betöltött szerepei közül jelentős – többek között – a Magyar Arc-és Állcsontsebészeti Társaság vezetőségi tagsága, vagy a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága társelnöki szerepköre. E minőségében több nemzetközi konferenciát is szervezett. Díjai közül kiemelkedik a Bolyai Kutatói Ösztöndíj (1998), a Fulbright Ösztöndíj (2002), a Batthyány-Strattmann László Díj (2014) és a Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért Díj (2014). Rektori főmegbízottként erősíteni kívánja az SZTE képzéseinek nemzetköziesítését.

További információ

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • december 18.
  10:00 - 14:30
  A Paál Zoltán díj átadása. A Katalízis Munkabizottság elnökének megválasztása. Sápi András (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Tervezett Katalízis: Nano- és in-situ technológiákkal a nagy aktivitás és szelektivitás felé. Havasi Viktor (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, PhD munka bemutató) – Ritkaföldfémekkel dópolt stroncium-aluminátok hasznosítása a fotokatalízisben. Ádám Adél (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Nikkel nanorészecskék előállítása, jellemzése és felhasználása katalizátorként SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék). Varga Gábor (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Átmenetifém-aminosav komplex-CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik. Mészáros Rebeka, Ötvös Sándor Balázs, Varga Gábor, Kocsis Marianna, Pálinkó István, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet) – Hatékony heterogén ezüst katalizátor fejlesztése terminális alkinek közvetlen nitrillé alakításához. Gyulavári Tamás Zsolt (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxidok előállítása és jellemzése. Musza Katalin (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Cu/Cu2O nanorészecskék szintézise, jellemzése és katalitikus aktivitásuk egy kapcsolási reakcióban. Tungler Antal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) – Gyógyszeripari szennyvizek ártalmatlanítása és hasznosítása.
 • december 19.
  10:00 - 16:47
  Az MTA Elektrokémiai Munkabizottság tudományos ülésének programja: Janáky Csaba (SZTE) – Új eredmények és kutatási irányok a szegedi fotoelektrokémiában. Kormányos Attila (SZTE) – Vezető polimer alapú összetett elektródok fotoelektrokémiája. Samu Gergely Ferenc (SZTE) – Optikailag aktív perovszkit elektródok vizsgálata. Kovács Noémi (ELTE) – Titánötvözetek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata kettős potenciodinamikus vezérlést alkalmazó módszerekkel. Szekeres Krisztina Júlia (ELTE) – Vezető polimerfilm elektródok elektrokémiai és morfológiai vizsgálata. Pap Sándor József (MTA Energiakutató) – Réz(II)-peptid komplexek tervezése O2 elektrokatalitikus termeléséhez. Péter László (MTA Wigner) – Cirkónium elektrolitikus hidrogénezése. Tóth Péter Sándor (SZTE) – Grafén és egyéb kétdimenziós nanoszerkezetek (foto)elektrokémiai vizsgálata. Pajkossy Tamás (MTA TTK) – Egyebek. A rendezvény szervezője: SZAB Kémiai Szakbizottság Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Munkabizottság.
 • december 19.
  15:00 - 17:00
  SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sprottudományi Munkabizottság.
 • *
  december 19.
  17:00 - 18:30
  Mikszáth Kálmántól kezdve Wass Alberten át Oravecz Imréig több író, illetve számos tanulmány tudós szerzője is foglalkozik az amerikai kontinensen diaszpórában élő magyarok helyzetével. Újszászi Ilona újságíró, az SZTE közkapcsolati koordinátora legújabb riportkönyvében családtörténetekkel válaszol a kérdésre: Hogyan lettek ők „amerikai magyarok”? A fotókkal, számokkal, tényekkel illusztrált könyvbemutatón szó esik az amerikai bevándorlási hullámok különbözőségeiről és tanulságairól, ami segítheti a napjainkban Európát érintő migrációs válság értelmezését is.